ISSN 2303-8594   
Subota, 6. 2. 2016.   
Pastoralno-informativni list hercegovačkih biskupija
 

  Riječ biskupa
   Mir vama
  Kolumne
   Komentar
   Crkva i društvo
   Nekad i danas
  Članci
   Biblijske pouke
   Mladost duha
   Socijalni nauk Crkve
   Za evangelizaciju
   Poučne sličice
  Vijesti
  Ostalo
   Biskupova čestitka
   Reportaža
   Ranjena ekumena
   Iz naše prošlosti


Arhiv
Biskupija
Radio Vatikan
Glas koncila
Katoliki tjednik
Nasa ognjista
Svjetlo rijeci
Informativna katolika agencija
Katolika tiskovna agencija Biskupske konferencija BiH
Verbum
 

Netočno izvješće o Međugorju medvjeđa je usluga svim katolicima

Autor: Kevin Symonds, 28.12.2012. u "Featured, Live in Christ"
 

U britanskom tabloidu Daily Mail Online, nedavno je objavljen članak Chrisa Rogersa i Marshalla Corwina o šest takozvanih vidjelaca iz Međugorja. Rogers i Corwin napisali su prilično jednostavan članak koji iznosi neke osnovne povijesne podatke o Međugorju. Članak također miješa vlastito iskustvo autor? s Međugorjem i s navodnim vidiocima. Želio bih iskoristiti ovu priliku i odgovoriti na neke upitne izjave Rogersa i Corwina u njihovu članku.

 
Prva izjava: "Uobraženija klasa katolika osuđuje Međugorje kao djetinjasto i primitivno. Dakako, mjesto je postalo religijska "Sunčana obala" hotela i suvenirnica, sa svim i svačim, od satova s Isusovim likom do svjetiljki Djevice Marije, te svjetlucavim uspomenama koje se vežu s božićnim svjetlima."
 
Gore izneseni prikaz zašto neki katolici drže Međugorje upitnim, netočan je i vrijedan sažaljenja. Prvo, uvrjedljiv je zato što ih se naziva "uobraženijom klasom katolika". Katolici koji otvoreno dvoume o Međugorju nisu "uobraženi" ljudi. Oni su, uglavnom, prilično dobro obrazovani i katehizirani katolici. Čuli su za spor vezan s Međugorjem i odlučili su osobno istraživati ovo pitanje. Rezultate svojih istraživanja podijelili su s drugima, u skladu s katoličkim kanonskim pravom (kan. 212 § 3).
 
Drugo, ovaj prikaz povezuje raznu robu i bižuteriju Međugorja s određenim kritikama. Prikaz tvrdi da neimenovani "uobraženi" katolici gledaju s prijezirom na trgovinu suvenira koja je iznikla u Međugorju. Iako je istina da je spomenuto poduzeće predmet rasprava određenih skeptika, ipak je ovo sasvim sporedna stvar i skeptici ne govore o tome na uobražen način.
 
Govoreći u pojmovima hijerarhije ili rasporeda zabrinutosti, primjedba o poduzeću suvenira stoji posve pri dnu na teološkoj ljestvici tema vezanih uz Međugorje. Krivovjerje, neposluh, skandal(i), fanatizam, itd., koji su proizašli iz Međugorja zauzimaju središnje mjesto na pozornici tih pitanja. Nažalost, Rogers i Corwin zanemaruju objaviti svojim čitateljima postojanje tih pitanja.
 
Neka od gore navedenih pitanja odnose se na mjesnoga biskupa koji se navodi u sljedećem odlomku. Unatoč sjajnoj prilici koja im se pružila s ovim člankom, Rogers i Corwin nisu je iskoristili. Oni tvrde da "Međugorje ne sjeda lagodno Crkvi koja nije navikla na ovakve nekontrolirane, spontane izljeve vjere, a tijekom vremena ono je postalo otvorena rana jetkih optužaba i protutužbi. Čak je i mjesni biskup nazvao ukazanja lažnima, zabranjujući vidiocima javne nastupe."
 
Katolička Crkva postoji već oko 2000 godina. Ona je posve navikla na spontane pobožnosti koje proizlaze iz ovakvih prigoda. Crkva je, u stvari, čak izdala i norme kako točno postupati s ovakvim pojavama. Nadalje, ovaj dokument stoji u nizu duge tradicije razlučivanja koja seže sve do vremena utemeljenja Crkva na Apostolima i prorocima.

U sljedećem odlomku, Rogers i Corwin izjavljuju da će Rim onima koji vjeruju u Međugorje dati "dar" odobravajući iskaze. Ovo doista ide predaleko. Osim ako autori žele iznijeti neko privatno znanje, Rogers i Corwin nikako ne mogu znati koji je sud Komisije koja radi u tajnosti. U stvari, u tisku su izišla brojna proturječna izvješća posljednjih mjeseci, koja se ukazuju nevjerojatna kao sladoled u paklenoj vatri.
 
Daljnje razmišljanje u članku stoji malo niže. Rogers i Corwin kažu: "Vidioci su bili priključeni na aparate dok su prolazili kroz svoje transeve, a neki su stručnjaci zaključili da su doista u stanju ekstaze. Ništa od ovih dokaza nije definitivno, ali nema nikakvih dokaza o obmanama ili prijevarama, unatoč tvrdnjama koje traju godinama." Druga polovica Rogersove i Corwinove izjave nije točna.
 
Istina je da su različiti testovi provedeni nad takozvanim vidiocima, ali su rezultati dovedeni u pitanje. Donal Foley, u svojoj knjizi Međugorje Revisited (Preispitano Međugorje), posvećuje jedno cijelo poglavlje (13.) kritičkom istraživanju ovih testova. Drugi testovi koje su izvodili dr. Giorgio Gagliardi i o. Andreas Resch 1998. g. (Foley, str. 178-180) posebno su zanimljivi. Tu je i notorna epizoda "prezanja" s Vickom koju je snimio Louis Bélanger tijekom jedne od njezinih navodnih ekstaza.
 
Daljnja točka razmatranja u članku jest sljedeća izjava: ""Voze lijepe automobile, imaju velike kuće i nose dizajniranu odjeću", tvrdi portal Medjugorje Unmasked (Nemaskirano Međugorje). To nije točno. Neki su dograđivali sobe na svojim kućama da bi mogli primiti hodočasnike, ali su sobe jednostavne, hrana domaća, i sve po cijeni od 20 funti po noći, koja tek pokriva troškove i pruža samo skroman život." Nekoliko primjedaba proizlazi iz ove izjave.
 
Prvo, pravi talijanski naziv portala je "Medjugorje senza maschera", što znači "Međugorje bez maske" a ne "Nemaskirano Međugorje". Ovo je mala jezična razlika, ali u interesu točnosti, važno je biti vjeran činjenicama. Drugo, taj navodni citat ne može se naći na web stranici Marca Corvaglie. Bez obzira na to, Rogers i Corwin očito su propustili pronaći portal Corvaglie gdje se tvrdnja o "velikim kućama" razjašnjava, barem u odnosu na jednoga od navodnih vidjelaca.
 
Talijanski portal L Abateo Impertinente dokazao je, prema pravnoj dokumentaciji, da je "vidjelac" Ivan Dragićević uzeo hipoteku od 800.000 dolara za kuću u državi Massachusetts u SAD. Prema dokumentaciji, ova je hipoteka bila isplaćena u roku od godine dana. Pitanje se onda postavilo: je li moguće da netko koji ne radi puno radno vrijeme može otplatiti tako velik dug u godini dana? Osim toga, je li ova kuća kupljena s nakanom da "udomi" hodočasnike? Dobro je napomenuti također da Corvaglia jasno prikazuje na svome portalu da kuće (barem one u Međugorju) udomljuju hodočasnike.
 
Pred sam kraj članka, stoji još jedan netočan iskaz. Oni kažu: "Od nekoliko desetaka tisuća ukazanja Djevice Marije prijavljenih tijekom povijesti, samo ih je 295 formalno istraženo i tek 12 prihvaćeno autentičnima, a najnovija su se Gospina ukazanja dogodila u Lausu u Francuskoj, odobrena 2008." Gospina ukazanja Adeli Brise u mjestu Championu, u Wisconsinu, odobrena su 8. prosinca 2010., i to su najnovija odobrena ukazanja u katoličkoj povijesti, a prva ukazanja dekretalno odobrena u Sjedinjenim Američkim Državama.
 
Ubrzo nakon toga, Rogers i Corwin završavaju članak s ovim riječima: "Iako može biti nezgodno za Vatikan, nemoguće je ignorirati Međugorje". To da je Međugorje toliko utjecalo na široki sloj Crkve da je zahtijevalo intervenciju Svete Stolice, sasvim je jasno s obzirom na činjenicu postojanja Komisije Svete Stolice.
 
U zaključku, članak Rogersa i Corwina uglavnom je nekritičan, netočan i nedostatno istražen. Čini se da su ga napisala dvojica ljudi koji žele vjerovati u Međugorje na temelju onoga što je pred njima. Ovakve vanjske prosudbe mogle bi biti prihvatljive u nekim slučajevima, ali u slučaju kao što je Međugorje, postoji u ovoj priči mnogo više stvari koje zaslužuju posebnu obradbu. Nažalost, Rogers i Corwin nisu to uspjeli uraditi.
 
Kevin Symonds piše iz Južne Karoline, SAD. Postigao je diplomu i magisterij iz teologije na Franjevačkom Sveučilištu u Steubenvilleu i autor je knjige, Privatne Objave: Što uči Katolička Crkva?
/s engleskoga preveo: PAR/
 
 
 
by Kevin Symonds on Dec 28, 2012 in Featured, Live in Christ
 
On the British tabloid Daily Mail Online, there recently appeared an article by Chris Rogers and Marshall Corwin concerning the six alleged seers of Medjugorje. Rogers and Corwin write a fairly simple article that recounts some basic history of Medjugorje. It also mixes the authors  own experience with Medjugorje and the alleged seers. I would like to take the opportunity to respond to some questionable statements made by Rogers and Corwin in their article.
 
The first statement is as follows, "Medjugorje is damned as childish and vulgar by a snootier class of Catholic. Certainly, it has become a religious Costa del Sol of hotels and souvenir shops, with everything from Jesus clocks to Virgin Mary lampshades, the flashing mementos merging with the Christmas lights."
 
The above characterization as to why some Catholics question Medjugorje is inaccurate and deplorable. First, it insults them by calling them "a snootier class of Catholic." The Catholics who have openly questioned Medjugorje are not "snooty" people. They are, by and large, fairly well educated and catechized Catholics. They have heard of the controversy that is Medjugorje and decided to investigate personally the matter. Their results they have shared with others in accordance with Catholic law (canon 212 §3).
 
Secondly, the characterization associates the various wares and bric-a-brac of Medjugorje with certain criticisms. The characterization asserts the unnamed "snootier" Catholics look down upon the souvenir business that has sprung up in Medjugorje. While it is true said business has been a discussion point by certain skeptics, it is, however, quite secondary and not spoken of by the skeptics in a snooty way.
 
Speaking in terms of hierarchy or taxis of concerns, the souvenir business observation is quite low on the theological totem pole of issues surrounding Medjugorje. The heresy, disobedience, scandal(s) fanaticism, etc. wrought by Medjugorje take the center stage of issues. Sadly, Rogers and Corwin neglect to tell their readers about the existence of these issues.
 
Some of the above issues concern the local Bishop referenced in the subsequent paragraph. Despite the golden opportunity afforded them by this reference, Rogers and Corwin fail to take advantage of it. They state "Medjugorje sits uneasily with a Church unused to such uncontrolled, spontaneous displays of faith, and over time it has become an open wound of acrimonious allegation and counter claim. Even the local bishop has denounced the visions as lies, banning the visionaries from public displays."
 
The Catholic Church has been around for 2,000 years. It is quite used to handling spontaneous devotions that arise from occasions such as these. In fact, the Church has even issued norms on precisely how to handle these affairs. Furthermore, this document stands in a long tradition of discernment stretching back to the foundation of the Church upon the Apostles and prophets.
 
Rogers and Corwin, in the next paragraph, declare Rome will give believers in Medjugorje a "present" by approving the claims. This is nothing short of overreaching. Unless they wish to claim private knowledge, Rogers and Corwin cannot possibly know what the judgment of the commission is as it works in secret. In fact, a number of conflicting reports have been given in the press in recent months, making them as believable as a snow cone in hell.
 
Another consideration in the article is a little further down. Rogers and Corwin state, "The visionaries have been wired up as they undergo their trances, with some experts concluding that they are indeed in a state of ecstasy. None of the evidence is conclusive, but nor is there any evidence of deception or trickery, despite years of allegations." The second half of Rogers and Corwin s statement is not accurate.
 
It is true various tests have been performed on the alleged visionaries but the results have been called into question. Donal Foley s book Medjugorje Revisited devotes an entire chapter (13) to critically investigating these tests. Other tests performed by Dr. Giorgio Gagliardi and Fr. Andreas Resch in 1998 (Foley, 178-180) are particularly revealing. There was also the infamous "flinching" episode with Vicka recorded by Louis Bélanger during one of her alleged ecstasies.
 
A further consideration in the article is the following statement, " They drive nice cars, have large homes and wear designer clothes,  claims one website called Medjugorje Unmasked. This is untrue. Some have built annexes to house pilgrims, but the rooms are basic, the food is home-cooked and, at a cost of £20 a night, it covers the costs and affords only a modest living." There are a couple of objections with this statement.
 
First, the proper Italian name of the given web site is "Medjugorje senza maschera," which means "Medjugorje without a Mask" not "Medjugorje Unmasked." This is a slight linguistic difference, but in the interests of accuracy, it is important to be faithful to the facts. Secondly, this alleged citation from Marco Corvaglia s web site cannot be found. Regardless, Rogers and Corwin apparently missed Corvaglia s page wherein the "large homes" claim is elucidated, at least in regard to one of the supposed visionaries.
 
The Italian web site L Abateo Impertinente demonstrated from legal documentation that "seer" Ivan Dragicevic took out an $800,000 mortgage for a home in Massachusetts. This loan, says the documentation, was retired within a year. The question then arose: how was such a high debt repaid in a year by someone who does not have a full-time job? Furthermore, was this house bought to "house" pilgrims? Let it also be noted that Corvaglia also clearly posts on his site that the homes (at least those in Medjugorje) house pilgrims.
 
Towards the end of Rogers and Corwin s article is another inaccurate statement. They say, "Out of the tens of thousands of apparitions of the Virgin Mary reported throughout history, only 295 have been formally investigated and just 12 have ever been authenticated, the most recent being the apparitions of Our Lady of Laus in France, approved in 2008." The apparitions of Our Lady to Adele Brise in Champion, Wisconsin were approved on December 8, 2010 making it the most recently approved apparition in Catholic history, and the first approved by decree in the United States.
 
Shortly thereafter, Rogers and Corwin end their article on this note, "Awkward as it might be for the Vatican, Medjugorje has become impossible to ignore." That Medjugorje has affected a broad portion of the Church to merit the intervention of the Holy See is a statement of the obvious given the fact of the Holy See s commission.
 
In conclusion, Rogers and Corwin s article is largely uncritical, inaccurate and not well researched. It appears to be written by two people who wish to believe in Medjugorje based upon what is in front of them. Such face value judgments would be acceptable in certain cases, but in one such as Medjugorje, there is a lot more to the story that deserves treatment. Sadly, Rogers and Corwin have failed to do so.
 
Kevin Symonds writes from South Carolina. He received his B.A. and M.A. in Theology from Franciscan University of Steubenville and is the author of the book, Private Revelation: What Does the Catholic Church Teach?

Objavljeno: 1. 1. 2013.

 
 
Arhiv
Papine poruke


Preporučamo -
multimedijalna izdanja
 

Preporučamo -
pisana izdanja