Sudski spisi crkvenih osoba nakon Drugoga svjetskog rata (Drugi dio)

Foto: everything-pr.com

Izvod iz: Upisnik okružnog suda u Mostaru

 

Red. broj: 246

Dan tužbe: 18. V. 1946.

Krivično djelo: član 3, t. 3 i 4 Zak. o kriv. djelima protiv naroda i države

Tužilac: K: 950/45.

Ime: Ivanković fra Nikola, p. Marka

Pritvor: od 1. IX. 1945.

Dan pretresa: 26. VI. i 5. VIII. 1946. (Optužnica predata: 21. V. 1946.)

Sadržaj presude: Presuda od 5. VIII. 46. osuđen na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u trajanju od sedam godina i gubitak pol. i građ. prava za pet godina.

Dan predaje žalbe: (nije ništa uneseno!)

 

Red. br.: 172

Datum prijema: 3. IV. 1947.

Podnosilac optužnice: Jav. tužilac Okruga Hercegovina

Ime: Ćilić fra Honorije, p. Nikole, Hrvat, držav. FNRJ, župnik u Blagaju, bez imetka, slobodna profesija, r. 1910. g. u Međugorju srez Mostar, neoženjen

Opis krivičnog djela: Prvi (optuženi Ćilić fra Honorije) nagovorio malodob. Terezu Puljić da posti i da se moli, te da će joj se prikazati Gospa, a drugi i treći (Puljić Ivan pok. Stjepana i Puljić Jozo p. Stjepana) pomagali su mu u tom i širili medju narodom, da se maloljetnoj prikazuje gospa.

Čl. 9. Zak. o Kr. dj. protiv nar. i države.

Presuda donešena: 5. IV. 1947.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 9. Kr. dj. protiv nar. i drž.

Glavna kazna: 3 god. lišenja slobode sa prinudnim radom

Sporedna kazna: 2 god. gubitka građanskih prava

Žalba: Optuženi, 5. IV./ 13. IV. 1947. – Vrhovni sud, Kžv: 644/47, 8. IV. 1947. Presuda potvrđena.

 

Red. br.: 79/48.

Dan prijema: 1. X. 1948.

Optužnicu podnio: Javno tužioštvo Livno, K. br. 107/48, od 30. IX. 1948. godine

Ime: Kulijer Eduard p. A1ekse iz Ljubunčića – Livno, Hrvat, F.N.R.J., rimokatl. sveštenik, bez imetka, slobodne profesije, r. 1914. god. u Visokom, neoženjen

Mjesto izvršenja krivičnog djela: Lištani-Livno

Opis krivičnog djela: 24. V. 1946. god. Kao župnik župe Sv. Josifa u Lištanima izdao krsni list glaseći na Kalaci Tadiju u kojem je dan rođenja Tadije stavio 27. VIII. 1929. iako je znao da je po matič. knjigama uvedeno da je Tadija rođen 16. IX. 1927. g. – Djelo falsifikovanja – pravljenje lažnih isprava.

Dan pretresa: 15. X. 1948. i 29. X. 1948. g.

Presuda uručena: 29. X. 1948.

Osuđen za krivično djelo: Za djelo falsifikovanja javne isprave

Glavna kazna: 2 godine lišenja slobode sa prinudnim radom.

Žalba: 29. X. 1948. – Presudom Vrhovnog suda u Sarajevu br. Kž. 1596/48.

Žalba se djelomično uvažava i presuđuje na 1. g. (godina) dana lišenja slobode.

Nova kazna: Izmjenjena na jednu godinu lišenja slobode.

Amnestija: 24. XII. 1948. Molba za pomilovanje. Odlukom Prezidiuma Narodne skupštine FNRJ Br. Po. 2137/49. od 5. III. 49. g. pomilovanje odbijeno.

Primjedba: 3. I. 49. Statistički list dostavljen Ministarstvu pravosuđa Sarajevo.

 

Red. br.: 81/48

Dan prijema: 22. I. 1948.

Optužnicu podnio: Javni tuži1ac, B:6/48

Ime: Ćorić fra Božidar zv. Jerko, pok. Franje, Hrvat, F.N.R.J., sveštenik, bez imetka, r. 1897. u Lipnu, nastanjen ?, neoženjen

Optužen za krivično djelo: 1-3) U Proboju, Radišićima, Humcu i Mostarska vrata srez Ljubuški u toku 1947. godine sastajali se sa ustaškim odmetnicima, održavali vezu sa njima, primali od njih pisma, davali im oružje, hranu i druge potrebe stvari davali im potrebna obaveštenja.

4) Pomagali lica koja su se odmetnula od vlasti.

5) Č1. 3 tač. 14. zak. o kr. dj. pr. nar. i drž.

(Suđen sa: Zovak Mate, Mirkov; Luburić Marko, Lovrin; Tomić Stana, Ivanova)

Datum rasprave: 6. III. 1948.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 3 tač. 14. zak. o kr. dj. pr. nar. i drž.

Presuda uručena: 13. III. 1948.

Žalba: 6. III. 1948./ 15. III. 1948. – Vrhovni sud Kž: 29. III. 1948.

Žalba odbačena presuda potvrđena.

 

Red. br.: 32/48.

Datum prijema: 2. I. 1948.

Optužnicu podnio: Javni tužilac, K: 742/47.

Ime: Franičević Lujo, p. Tome, Hrvat, F.N.R.J., gvardijan franj. samostana, bez imetka, r. 1886. g. u Ćukliću, neženjen

Optužen za krivično djelo:

1-3) Prvooptuženi mjeseca oktobra 1945. kao gvardijan prikrivao i hranio ustaškog odmetnika fra Čondrić Vjekoslava. Drugo i treće optuženi [Marić Serafin i Duvnjak Hrvoje] iako su znali da se Čondrić prikriva u Gorici, nisu prijavili narodnim vlastima a drugooptuženi sastao se sa njime u Biloj i dugo razgovarali, te četvrto optuženi [Ćorić Vladislav] primio kod sebe ustaškog odmetnika Čondrića fra Vjekoslava, dao mu hrane i govorili o situaciji u svijetu i kod nas kao i da je današnje uređenje F.N.R.J. kratkog vijeka i da će se u našoj zemlji uspostaviti dvije federalne jedinice Srbija i Hrvatska i t.d.

4) Pomaganje odmetnika i naoružanih bandi te širenje propagande.

5) Kriv. djelo iz čl. 3 t. 14. Zak. o kriv. djel. protiv nar. i države.

Dan pretresa: 27. I. 1948.

Osuđeni za krivično djelo: Čl. 3 t. 14. Zak. o kr. dj. pr. nar. i drž.

Glavna kazna: 8 (osam) godina lišenja slobode sa prinudnim radom.

Presuda uručena: 31. I. 1948.

Žalba: optuženi: 27. 1. 1948./ 2. II. 1948. – Vrhovni sud, Kž: 298/48.

  1. II. 1948. Žalba odbačena presuda potvrđena.

Predmet uzimali: 17. X. 1951. Minist. pravosuđa, vraćen 12. XI. 1951.

Ostali osuđeni: (u ovom predmetu)

Marić fra Serafin, p. Stjepana, Hrvat, državljanin F.N.R.J., katol. sveštenik, bez imetka, r. 1904. g. u selu Luki (Bosansko Grahovo), neženjen

Glavna kazna: 3 (tri) godine lišenja slobode sa prinudnim radom.

[Nema podataka o žalbi i molbama za pomilovanje.]

Duvnjak fra Hrvoje, Martinov, Hrvat, državljanin F.N.R.J., ekonom franjevačkog samostana Gorica, bez imetka, r. 1919. godine u selu Ćukliću srez Livno, neženjen

Glavna kazna: 5 (pet) godina lišenja slobode sa prinudnim radom.

Molba za pomilovanje: Odlukom Prezidijuma N.S. N.R.BiH br. 3540/51. molba za pomilovanje nije uvažena.

Ćorić fra Vladislav zv. Marijan, pok. Ante, Hrvat, državljanin F.N.R.J., župnik u Biloj, bez imetka, r. 1897. g. u Koritima, srez Duvno, neoženjen

Glavna kazna: 8 (osam) godina lišenja slobode sa prinudnim radom.

Žalba: optuženi 27. I. 1948./ 3. II. 1948. – Vrh. sud, Kž: 298/48, 23. II. 1948. Žalba odbačena presuda potvrđena.

 

Red. br. 7/49. – Livno

Dan prijema: 1. II. 1949.

Optužnicu podnio: Okružno javno tužioštvo Livno, Broj: B. 44/48. od 31. II. 1949. g.

Ime: Grgić Matin fr. Arkan – Mijo, sveštenik, r. 1889. g. u Visokom, nastanjen u Lištani – Livno

Optužen za krivično djelo: Čl. 9 Zak. o kriv. djel. pr. Nar. i drž.

U pritvoru od: 20. X. 1948. do 8. IV. 1949. g.

Datum pretresa: 19. II. 1949.

Glavna kazna: 2 1/2 godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Osuđen za krivično djelo: 19. II. 1949. za djelo iz čl. 9. Zakona o Kriv. djelima protiv Naroda i drž.

Opis krivičnog djela: 22. VIII. 1948. g. u Rkt. crkvi u Lištanima govorio narodu, da su na vlasti u Partiji ljudi koji ne vjeruju u Boga te da se ne druže sa onim koji nevjeruju u Boga.

Presuda objavljena: 19. II. 1949.

Postupak u sudu trajao: od 1. do 19. II. 1949. g.

Presuda uručena: 22. II. 1949.

Presuda pravosnažna: 1. III. 1949.

Žalba: 25. II. 1949. optuženi; 28. II. 1949. J. T. Livno. – 21. III. 49. po čl. 9 st. 1. Zk. DND. i primjen. č1. 66 K.Z., nova kazna: (3) tri godine lišenja slobode sa prinudnim radom.

Predmet uzimali: 1. IV. 1949. god. Statistički list dostavljen Ministarstvu pravosuđa Sarajevo

(Nastavak slijedi)

Izvor: Crkva na kamenu