Dovršena gradnja mrtvačnice

Foto: Crkva na kamenu

RAŠELJKE – U župi sv. Franje u Rašeljkama župnik don Mijo Klarić (župnik: 1986.-2020.) s članovima Župnoga pastoralnog vijeća otpočeo je graditi 2020. god. mrtvačnicu. Početci ideje o toj mrtvačnici sežu od 2015./2016. god. kad su pokušali prikupiti novac pa nije uspjela akcija zbog spora oko mjesta gradnje; jedni su bili za mjesto u samome groblju, a drugi gdje je sada izgrađena mrtvačnica, a to je između crkve i župnoga dvora. Obnovljena je ideja o gradnji 2019. god. s ovom novom lokacijom i tada je uspjela, a gradnja je i otpočela te godine. Pri kraju 2023. god. može se reći da su glavni radovi na mrtvačnici završeni, osim dorade dijela rasvjete i uređenja zelenih površina sa sadnjom cvijeća, što će doprinijeti i ljepoti ukrasa same crkve i njezina okružja.
Župnik don Mijo dobro je organizirao članove Župnoga pastoralnoga vijeća, koji su preuzeli i izgradnju ove mrtvačnice i njezina okoliša, a jednome od njih, Ivanu Lukaču zv. Kačić, predao je ovlast praćenja poslova i čuvanja novca kao i isplatu materijala i samih radnika. Župniku don Miji, koji je uz redovit pastoral uložio i veliki trud u izgradnju novoga župnog dvora od svoga dolaska 1986. god. i temeljitu obnovu crkve kao i drugih vjerskih objekata na području župe, bila je briga poticati vjernike prisutne u župi i odsutne u nekoliko europskih država na privremenom radu da ustrajno prikupljaju novac za gradnju, a to uključuje materijal i rad. Prikupljeni novac primao je rizničar Ivan Lukač, koji je sve kupljeno plaćao i sve urađeno precizno isplaćivao sa svom prikladnom i vrhunski urednom evidencijom. Pri kraju svih radova: unutrašnje uređenje mrtvačnice s oltarom, rashladnim sustavom za dva mrtvaca i sa slikama postaja Križnoga puta, vitrajima na ulaznim vratima i četirima prozorima ak. slikara Jure Žaje iz Aržana kao i posađenim ukrasnim biljkama uokrušce mrtvačnice, te s pločnikom oko nje skrbio se sa suradnicima novi župnik don Ilija Drmić, nasljednik župnika don Mije od početka rujna 2020., a posebno uz izvrsnu suradnju s članovima Župnoga i Ekonomskoga vijeća. Ovom zgodom svi župljani sa župnikom don Mijom i don Ilijom zahvaljuju svima koji su potpomogli i vodili ovu gradnju.
Nakon svega ovoga uslijedit će blagoslov mrtvačnice u dogovoru s našim biskupom Petrom Palićem pod vidom iskrene zahvale dragom Bogu za ovo dovršeno djelo.

Izvor: Crkva na kamenu