Podsjetnik ispovjednicima

Foto: CNS

Zahvaljujem poštovanim dekanima koji su, na poziv Ordinarijata od 13. travnja, upriličili korone, gdje se razmatralo o zaključcima Sinode i pobudnici pape Franje Amoris laetitia. Iz zapisnikâ je vidljivo da su se iznosila neka opća razmišljanja i neki konkretni primjeri iz pastorala. Na sve župne urede naših biskupija poslan je hrvatski prijevod apostolske pobudnice Amoris laetitia.[1] Pri njezinu čitanju svećenici će imati pred očima trajan svetopisamski, crkvenopredajni i crkvenoučiteljski nauk o dostojnu ili nedostojnu primanju sv. Pričesti: “Tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac Tijela i Krvi Gospodnje. Neka se, dakle, svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Jer, tko jede i pije, sud sebi jede i pije, ako ne razlikuje Tijela” (1 Kor 11,27-29).

Navodim više papinskih dokumenata objavljenih u posljednjih 35 godina u kojima se jasno i nedvosmisleno naučava da katolici, valjano vjenčani pa rastavljeni te ponovo civilno vjenčani, ne mogu primati sv. Pričesti dok svoje stanje protuslovlja s Božjim zakonom crkveno ne riješe. Crkva je dužna takve osobe pratiti brigom i ljubavlju. Stoga pozivam braću svećenike da ne trnu veze takvih osoba s vjerom i Crkvom, i da ih, osobito u teškoj bolesti i na samrtnoj postelji, svakako nastoje pohoditi i ponuditi im svoje molitve i svete sakramente koje u takvim okolnostima raskajani mogu, smiju i trebaju primiti.

Kao podsjetnik ispovjednicima navodimo papinske dokumente o toj temi:

  1. Godina 1981.Familiaris consortio, br. 84 naučava: “Konkretno znači da muž i žena, kada iz teških razloga na primjer radi odgoja djece – ne mogu ispuniti obvezu rastave, preuzmu obvezu da žive u potpunoj suzdržljivosti, to jest da se uzdržavaju od čina koji su pridržani samo ženidbenim drugovima”.[2] Samo u takvu stanju mogu pristupiti sakramentu. Ispovjednik u svakom konkretnom slučaju procjenjuje ima li podlogu odrješenje podijeliti ili uskratiti.
  2. Godina 1983. – Kanon 915. Zakonika kanonskoga prava iz 1983.: “Neka se primanje svete Pričesti ne dopušta izopćenima ni udarenima zabranom bogosluženja pošto im je izrečena ili proglašena kazna, a ni drugima koji tvrdokorno ustraju u očito teškom grijehu”.[3]
  3. – Godina 1990. – kanon 712. Zakonika kanona Istočnih Crkava propisuje: “Od primanja Božanske Euharistije treba odvraćati one koji su javno nedostojni”.[4]
  4. – Godina 1992.Katekizam Katoličke Crkve, br. 1650: “Crkva drži da ne može priznati valjanom novu vezu ako je prvi brak valjan. Ako su se rastavljeni građanski ponovno vjenčali, nalaze se u stanju koje se objektivno protivi Božjemu zakonu. Stoga ne mogu pristupati euharistijskoj Pričesti dokle god traju takve prilike. […] Ne može im se udijeliti ni pomirenje u sakramentu pokore, osim onima koji se pokaju što su povrijedili znak Saveza i vjernosti Kristu, obvezavši se živjeti u potpunoj uzdržljivosti”.[5]
  5. Godina 1994. – U povodu Međunarodne godine obitelji Pismo Kongregacije za nauk vjere biskupima Katoličke Crkve o primanju sv. Pričesti vjernika koji su nakon ženidbene rastave sklopili novu ženidbu, a koje je odobrio sv. Ivan Pavao II.: “Vjernik koji obično živi bračnim životom s osobom koja nije zakonita supruga ili zakoniti suprug, ne može pristupati euharistijskoj Pričesti. Ako bi to on prosudio mogućim, pastiri i ispovjednici, jer se radi o teškoj stvari i o zahtjevima duhovnoga dobra osobe i zajedničkoga dobra Crkve, imaju tešku obvezu upozoriti ga da je takav sud savjesti u otvorenoj suprotnosti s naukom Crkve. I moraju na ovaj nauk podsjećati u poučavanju sve vjernike koji su im povjereni”.[6]
  6. Godina 2000. – Vjerodostojno tumačenje kan. 915, koje je Papinsko vijeće za zakonske tekstove u dogovoru s Kongregacijom za nauk vjere i Kongregacijom za bogoštovlje i stegu sakramenata dalo u Izjavi o pristupljivosti svetoj Pričesti vjernika koji su rastavljeni i ponovo vjenčani: “U konkretnu slučaju, pripuštanje svetoj Pričesti vjernikâ rastavljenih i ponovo vjenčanih, jest skandal, shvaćen kao radnja koja druge potiče na zlo, i koji se odnosi istodobno na sakrament Euharistije i na nerazrješivost ženidbe”.[7]
  7. Godina 2005. – Sažetak (Kompendij) Katekizma Katoličke Crkve određuje da rastavljeni i ponovo civilno vjenčani “ne mogu dobiti sakramentalno odrješenje ni pristupiti svetoj Pričesti niti mogu preuzimati stanove crkvene odgovornosti dokle god traje takvo stanje koje se objektivno protivi Božjemu zakonu”.[8]
  8. Godina 2007.Sacramentum caritatis Benedikta XVI.: Biskupska je sinoda potvrdila praksu Crkve, utemeljenu na Svetom Pismu (usp. Mk 10,2-12), da ne pripušta sakramentima rastavljene i ponovo vjenčane jer njihovo stanje i njihova životna situacija objektivno protuslove onom sjedinjenju Krista i Crkve koje je označeno i ostvareno u Euharistiji.[9]

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, pročelnik Kongregacije za nauk vjere, osvrćući se na Amoris laetitia 2016. kaže: “Norme iz Familiaris consortio 84 i Sacramentum caritatis 29 još su valjane, i primjenljive u svakom slučaju”.[10]

Apostolska pobudnica jest pismo vjernicima kojim Papa pobuđuje vjersku djelatnost, poticajno pomaže u svladavanju poteškoća, ohrabruje katolike, svraćajući im pozornost na neke pogibelji ili loše posljedice. Apostolskim konstitucijama doneseni su Zakonik[11] i Katekizam,[12] a Kompendij motu proprijem.[13] Katekizam i njegov Sažetak dogmatski obvezuju u Crkvi; svi koji preuzimaju učiteljsku (navjestiteljsku) službu u ime Crkve prisežu da će tu dužnost obavljati sukladno tim ispravama; u njima je vjerodostojno izrečeno što katolici vjeruju. Zakonici kanonskoga prava za Latinsku Crkvu, odnosno Istočne Katoličke Crkve, pravno obvezuju u Crkvi i uređuju odnose sukladno onomu što i kako Crkva vjeruje i slavi. Apostolske pobudnice niti ukidaju postojećih pravnih odredaba, niti definiraju sadržaja vjere, nego daju poticaje za dušobrižničko djelovanje.

Stoga ostaju na snazi odredbe da se euharistijska Pričest ne može dijeliti bez sakramentnoga odrješenja, a to se odrješenje ne može dati osobi koja na ženidben način živi u neregularnoj zajednici ili crkveno nevjenčana.[14]

Pobudnica pape Franje Amoris laetitia pruža i biskupu, i svećeniku, i vjerniku obilje misli i poticaja u uređenju vjerskoga života i djelovanja, i na nju se valja iznova navraćati.

Podsjećamo na žarku preporuku ili, točnije, na zapovijed sv. Pavla sv. Timoteju, tj. svakomu od nas: “Ne budi dionikom tuđih grijeha! Sebe čistim čuvaj!” (1 Tim 5,22). Nemoj govoriti drugomu da nešto nije grijeh, a objektivno jest! Ne hvali ničijega nereda i zla! A pogotovo to ne čini u sakramentu svete ispovijedi! Da ne postaneš i sam sudionikom i pokroviteljem nečije osude!

Svima upućujem srdačan pozdrav preporučujući Bogu i svećenike i vjernike moleći Blaženu Djevicu Mariju, utočište grješnika, kao i sve svece koji su pretrpjeli mučeništvo iz ljubavi prema jednosti i nerazrješivosti sakramentne ženidbe, da nam svojim zagovorom kod milosrdnoga Boga pomognu uvijek pronaći prikladnu riječ istine u ljubavi.

[1] Franjo, Amoris laetitia – Radost ljubavi, talijansko izdanje, Vatikan, 19. ožujka 2016; hrvatsko izdanje, Zagreb, 2016., Dokumenti KS, br. 171. Ni ova pobudnica ni Gaudium Evangelii iz 2013. nema latinske verzije.

[2] Ivan Pavao II., apostolska pobudnica Familiaris consortio, br. 84, latinsko izdanje, Vatikan, 22. studenoga 1981.; hrvatsko izdanje, Zagreb, 1981., Dokumenti KS, br. 64. Za takvo stanje Ivan Pavao II. rabi izraz “u suzdržljivosti”, a Benedikt XVI., Sacramentum caritatis, br. 29, takav način života naziva “kao prijatelji, kao brat i sestra”.

[3] Codex iuris canonici, kan. 915; latinsko izdanje, Vatikan, 1983.; latinsko-hrvatsko izdanje, Zagreb, 1988.

[4] Zakonik kanona Istočnih Crkava, latinsko-hrvatsko izdanje, Zagreb, 1996.

[5] Katekizam Katoličke Crkve, hrvatsko izdanje, Zagreb, 1994., br. 1650; latinsko izdanje, Vatikan, 1996.

[6] Pismo Kongregacije za nauk vjere, od 14. rujna 1994., točka 6; hrvatski prijevod: IKA D – 24653/10; 19. listopada 1994.; usp. “Pismo biskupima“, u: Crkva na kamenu, 12/1994., str. 2.

[7] Pismo od 24. lipnja 2000.: “Nema Pričesti ponovno civilno vjenčanima“, u: Crkva na kamenu, 7/2015., str. 4-6.

[8] Katekizam Katoličke Crkve, kompendij, talijansko izdanje, 2005, br. 349; hrvatsko izdanje HBK i BK BiH, Split, 2006.

[9] Benedikt XVI., Pobudnica Sacramentum caritatis, 22. veljače 2007., br. 29; Zagreb, 2007., Dokumenti KS, br. 146.

[10] Kardinal Müller u Govoru u Oviedu u Španjolskoj, 4. svibnja 2016. (prijevod Govora u Službenom vjesniku, 3/2016., u pripremi).

[11] Apostolska konstitucija Ivana Pavla II., Sacrae disciplinae legesZakone svete stege, od 25. siječnja 1983. kojom se proglašava Zakonik kanonskoga prava, u latinsko-hrvatskom izdanju ZKP, str. XIV.-XXXI. Apostolska konstitucija Ivana Pavla II. Sacri canonesSvete kanone, od 18. listopada 1990. kojom se proglašava Zakonik kanona Istočnih Crkava, Zagreb, 1996., str. IX.-XXIII.

[12] Apostolska konstitucija Ivana Pavla II., Fidei depositum Čuvati polog vjere, od 11. listopada 1992. kojom se proglašava Katekizam Katoličke Crkve, obnovljen nakon Drugoga vatikanskoga koncila, u hrvatskom izdanju KKC, 1994., str. 9-15. (Tipsko latinsko izdanje proglašeno motu proprijem Laetamur magnopereRadujemo se veoma, od 15. kolovoza 1997.).

[13] Apostolsko pismo motu proprio Benedikta XVI., Vent’anni orsonoVeć je dvadeset godina, od 28. lipnja 2005. za odobrenje i objavljivanje Kompendija KKC u hrvatskom izdanju Kompendija, str. 3-4.

[14] O svemu opširnije u našem članku “Suvremena crkvena rasprava o dva poglavlja”: Pričest civilno prevjenčanim katolicima. Homoseksualne sklonosti i udruživanja, u: Crkva na kamenu, 1/2016., poseban prilog, str. 1-8.