Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Na temelju članaka 62. i 63. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu,
Fakultet objavljuje:

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA
U PRVU GODINU INTEGRIRANOG (I.+II. CIKLUS) STUDIJA
NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U SARAJEVU
ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

 

Studij teologije nudi odgovore na egzistencijalna i teološka pitanja, omogućuje znanstveno-teološko usavršavanje za daljnji znanstveni angažman kako u društvu tako i u djelovanju Crkve. Naš Fakultet je najstarija organizirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, koja od 1890. obrazuje svećeničke kandidate, a od 1990. i laike koji žele steći teološku izobrazbu. Fakultet organizira i izvodi sveučilišni diplomski studij (integrirani) filozofsko-teološki studij, koji traje pet godina (300 ECTS), i čijim završetkom se postiže akademski stupanj magistra teologije.

OPĆE ODREDBE

 1. Za studij na KBF-u mogu se prijaviti kandidati katolici koji su završili isključivo četverogodišnju srednju školu.
 2. Prijavljeni kandidati (laici) trebaju obaviti razgovor s Povjerenstvom za razredbene ispite.
 3. Mladići koji žele postati svećenici molbu, prijavu na Natječaj i druge dokumente šalju preko župnika vlastitom (nad)biskupskom ordinarijatu.

PRIJAVE I TERMINI

Pristupnik prijavu na Natječaj za upis predaje osobno u Tajništvo KBF-a ili šalje na adresu: Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Za natječaj za upis studenata“.

Uz prijavu (koja se može preuzeti na web-stranici KBF-a) treba priložiti:

 1. Molbu za upis
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ako su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u tijeku),
 5. Diplomu o završenoj srednjoj školi,
 6. Pisanu preporuku župnika (za laike),
 7. Krsni list,
 8. Dvije fotografije (6 cm x 4 cm).

 

Prijave na Natječaj za upis mogu se podnijeti od 14. lipnja 2021. do 12. rujna 2021.

Upis primljenih kandidata obavit će se u razdoblju od 27. do 30. rujna 2021.

Kandidati koji ostvare pravo na upis u prvu godinu studija, osim već predanih dokumenata, podnose:

– upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,

– indeks i

– podatke o zdravstvenom stanju – liječničko uvjerenje.

Za sve pojedinosti u svezi s upisom i studijem na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu možete se obratiti na e-mail: referada.kbfunsa@gmail.comtajnistvo@kbf.unsa.bakbf.sarajevo@gmail.com  ili na broj telefona 033/533-516.

Sarajevo, 14. lipnja 2021.

PRIJAVNICA-MOLBA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AK.GOD.2021-2022

Natječaj za upis studenata u ak. god. 2021-2022 (1)

Izvor: Crkva na kamenu