Učiteljica života

Kad antifašisti ustašuju

Pos­to­je u Hr­vat­skoj ne­ki mut­ni ti­po­vi ko­ji ne is­ti­ču za se­be da su an­ti­fa­šis­ti, ali ne pos­to­ji nijedan buč­no sa­mo­dek­la­ri­ra­ni…