Apostolski nalog o biskupskom imenovanju mons. Ivana Štironje kotorskim biskupom

Foto: KTA

Na početku liturgije ređenja u okviru Euharistijskog slavlja, u srijedu 7. travnja 2021. u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru, pročitan je Apostolski nalog o biskupskom imenovanju mons. Ivana Štironje kotorskim biskupom. Nakon što su mons. Štironju prezbiteri-pratitelji don Ante Đerek i don Tomislav Puljić doveli pred zareditelja mons. Marina Barišića, nadbiskupa splitsko-makarskog i metropolita, te kazali da „Crkva kotorska ište da prezbitera Ivana zaredi za odgovornu službu biskupstva“, pročitan je Apostolski nalog. Tekst na latinskom jeziku pročitao je savjetnik Apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini mons. Amaury Medina Blanco, a na hrvatskom jeziku kancelar Kotorske biskupije don Robert Tonsati. Apostolski nalog odnosimo na hrvatskom i latinskom jeziku:

FRANJO BISKUP SLUGA SLUGU BOŽJIH

ljubljenomu sinu

IVANU ŠTIRONJI,

iz klera Trebinjsko-Mrkanskog, dosadašnjemu župniku i rektoru biskupijskoga svetišta Presvetog Srca Isusova u mjestu Studencima, izabranome Kotorskom biskupu, pozdrav i Apostolski blagoslov.

Čvrsta nam je nada doista u onome, jer je istinski posrednik kojega je Bog po svojemu tajanstvenom milosrđu objavio poniznima, onaj posrednik Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, u svijetu se pojavio kako bismo se njegovim primjerom također i mi poučili toj istoj poniznosti (usp. sv. Augustin, Ispovijesti, X, 43). U tom pouzdanju učvršćeni, dok upravljamo sveopćom Crkvom, očinskom ljubavlju svraćamo misao na duhovne potrebe Kotorske biskupijske zajednice, koja je sada ostala bez nadstojnika poslije odreknuća prethodnoga biskupa, časnoga brata Ilije Janjića i očekuje novoga Pastira. Na tebe smo dakle, ljubljeni sine, mislili, koji, potaknut revnošću naviještanja katoličke vjere te osobito posvećen misionarskom i pastoralnom radu, urešen čvrstom vjerom i ljudskim vrlinama, možeš dati snažan doprinos službama posvećivanja, naučavanja i upravljanja u Crkvi. Čuvši dakle savjete Državnoga tajništva i Kongregacije za Biskupe, puninom Naše Apostolske vlasti, imenujemo tebe KOTORSKIM biskupom, sa svim udijeljenim pravima i danim odgovarajućim obvezama. Možeš primiti biskupsko ređenje gdjegod želiš izvan Rima, od bilo kojeg katoličkoga biskupa, služeći se liturgijskim propisima. Tvoja je obveza da prije toga položiš ispovijest vjere te prisegu vjernosti Nama i Našim Nasljednicima, po normama crkvenoga zakona. Želimo da o ovome Našemu dekretu upoznaš kler i vjernike tvoje biskupijske zajednice, koje sve potičemo da, pod tvojim vodstvom, iskrenim srcem ispunjavaju Kristovu volju u njihovome svakodnevnom životu. Umnožio Gospodin svoje milosrđe nad tobom, ljubljeni sine, kako bi S radošću vodio vjernike, koji neka se, prosvijetljeni primjerom tvojega vodstva, tako služe dobrima ljubavi, da bi već sad uzmogli postajati sličnima slici Kristovoj, po zagovoru Blažene Djevice Marije, svetoga Josipa njezinoga Zaručnika, svetoga Tripuna, zaštitnika tvoje biskupije te ostalih svetih iz Zaljeva svetaca.

Dano u Rimu, kod Sv. Ivana Lateranskog, dvadeset i drugoga dana mjeseca prosinca, godine Gospodnje dvije tisuće dvadesete, osme Našega Pontifikata.

FRANJO, PAPA


FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

dilecto Filio

IOANNI ŠTIRONJA,

e clero Tribuniensis-Marcanensis, hactenus Curioni ac Rectori Sanctuarii dioecesani Sacratissimi Cordis Iesu in pago V.d. Studenci, electo Episcopo Catharensi, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Merito nobis spes valida in illo est, quod verax mediator, quem secreta sua misericordia Deus de msgrtravit humilibus, mediator ille Dei et hominum, homo Christus Iesus, in mundo apparuit, ut eius exemplo etiam ipsam nos disceremus humilitatem (cfr S. Augustinus, Confessiones, X, 43). In qua fiducia innixi, dum

universalem Ecclesiam moderamur, paterna dilectione ad spirituales necessitates

mentem flectimus ecclesialis communitatis Catharensis, quae, in praesens vacans post renuntiationem postremi sacrorum Antistitis Venerabilis Fratris Eliae Janjić, novum exspectat Pastorem. De te ergo, dilecte Fili, cogitavimus, qui Sollicitudine catholicae fidei propagandae incensus missionali pastoralique actuositati summopere es deditus et firma fide Virtutibusque humanis praeditus, navam operam potes dare muneribus sanctificandi, docendi et regendi in Ecclesia. Auditis ideo Secretariae Status ac Congregationis pro Episcopis consiliis, Apostolicae Nostrae auctoritatis plenitudine, te Episcopum CATHARENSEM nominamus, debitis datis iuribus congruisque impositis obligationibus. Ordinationem episcopalem ubivis extra Urbem, servatis liturgicis normis, a quolibet catholico Episcopo suscipere poteris. Tuum autem erit prius fidei professionem facere atque iusiurandum fidelitatis erga Nos et Successores Nostros dare, ad ecclesiasticae legis normas. Edoceas volumus clerum et christiñdeles communitatis tuae dioecesanae hoc de Nostro decreto, quos omnes adhortamur, ut, te moderante, Christi voluntatem sincero corde sua in cotidiana Vita adimpleant. Multiplicet Dominus super te, dilecte Fili, mísericordiam suam, ut cum gaudio pascas christifideles, qui, moderationis tuae illuminati exemplo, sic bonis caritatis utantur, ut iam nunc possint conformes fieri imagini Christi, intercedentibus Beata Maria Virgine, Sancto Ioseph eius Sponso, sancto Tryphone, dioecesis tuae Patrono, ac ceteris Sanctis e Sinu Sanctorum

Datum Romae, Laterani, die Vicesimo altero mensis Decembris, anno bismillesimo Vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

FRANCISCUS PP.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA