Sudski spisi crkvenih osoba nakon Drugoga svjetskog rata (Peti dio)

Foto: Pixabay.com

Osuđene časne sestre

 

Red. br.: 27

Dan prijema: 5. V. 1948.

Podnosilac optužnice: Okružno javno tužioštvo Mostar, Br. 25/48. i 147/48, od 28. IV. 1948.

Ime: Grgiček Marija zv. Lea p. Tome, Hrvatica, F.N.R.J., časna sestra, bez imetka, slobodne profesije, r. 11. V. 1915. g. u Đurđevcu, živi u Duvnu, neudata

Mjesto izvršenja krivičnog djela: Duvno

Opis krivičnog djela: Novembra 1947. g.; što je kao rukovodioc crkvenog hora među članicama hora širila vjersku mržnju te prikupljala priloge za odmetnike i slala odmetnicima.

Optužba za: Zakon o zabrani izazivanja nac. rasne i vjerske mržnje i Zak. o djel. protiv Nar. i drž. – čl. 9/I. Z.k.n.d.

Dan pretresa: 8. V. 1948.

Presuda uručena: 8. V. 1948.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 5 st. 1 Zakona o djelima izazivanja vjerske mržnje i iz čl. 3. t. 14 Zakona o djel. protiv nar. i drž.

Glavna kazna: 12 godina lišenja slobode sa prinudnim radom

Amnestija: Odlukom Prezid. N.S.N.R. BiH br. 1801/51 od 30-V-1951. molba za pomilovanje nije uvažena.

– Izvršno vijeće Pov. br. 386/54, 1. III. 1954., molba za pomilovanje ne uvažava se.

Primjedba: 1. VI. 1948. Statistički list otpremljen Min. pravosuđa Sarajevo.

– 11. X. 1949. Ministarstvu pravosuđa Sarajevo, vraćen 21. XI. 1949. g.

– 15. V. 51. Ministarstvu pravosuđa, vraćen 8. VI. 1951. g.

 

Red. br. 27

Dan prijema: 5. V. 1948.

Podnosilac optužnice: Okružno javno tužioštvo Mostar, Broj: 251/48, i 147/48.

Ime: Vukadinović Ambrozija, Petra, Hrvatica, F.N.R.J., časna sestra, bez imetka, slobodne profesije, r. 11. V. 1918. g. u Dervišima – B. Luka, neudata

Mjesto izvršenja krivičnog djela: Duvno

Opis krivičnog djela: Što je znala da prvooptužena [Grgiček Marija] prikuplja pomoć u vidu raznih priloga za odmetnike a to nije prijavila narodnim vlastima. Zakon o djelima protiv naroda i države – čl. 8. Z.k.n.d.

Dan pretresa: 8. V. 1948.

Presuda uručena: 8. V. 1948.

Osuđena za krivično djelo: Za djelo iz Čl. 8. st. 1. Zakona o djelima protiv naroda i države.

Glavna kazna: 2 godine popravnog rada

Primjedba: 1. VI. 1948. Statistički list otpremljen Minis. prav. Sarajevo.

 

Red. br.: 45

Dan prijema: 20. III. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:1263/49

Ime: Golemac Andrije Ozana – Jelenka, časna sestra, r. 25. V. 1921. g. u Bijelom Polju, nastanjena u Bijelom Polju srez Mostar

Optužena za krivično djelo: Čl. 3. t. 14. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 17. XII. do 20. XII. 1949. i od 20. XII. 49 do 30. III. 50.

Datum pretresa: 30. III. 1950.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 3. tač. 14. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 1 (jedna) godina i 6 (šest) mjeseci lišenja slobode sa prinudnim radom.

Opis krivičnog dijela: Krivično djelo jatakovanja sa odmetnicima. U januaru 1946 g. na putu od Mostara prema mostarskom rudniku sastala se dva puta sa odmetnikom Vladić Nikom, te mu davala zavoje, aspirine i 1 bocu joda i nešto hljeba.

Presuda objavljena: 30. III. 1950.

Postupak na sudu trajao: 10 dana

Presuda uručena 5. IV. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 30. III. 1950.

Presuda uručena: 5. IV. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova III upravi u Sarajevu

Predmet uzimali: 14. III. 1952. Jav. tuž. Mostara, vratio 25. VII. 52.

 

Red. br.: 47

Dan prijema: 20. III. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:1200/49

Ime: Čuljak Mijina Vitomira – Dragica, domaćica, časna sestra, r. 20. II. 1915. u Klobuku, nastanjena u Bijelo Polje srez Mostar

Optužena za krivično djelo: Čl. 8/I Z.k.n.d.

U pritvoru od: 17. XI. do 24. XI. 1949. i od 24. XI. 1949. do 30. III. 50.

Datum pretresa: 30. III. 1950.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 8/I. Z.k.n.d. i čl. 1. t. 4. z.t.s.s.

Glavna kazna: 2 (dvije) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Sporedna kazna: 5 (pet) godina gubitka građan. prava

Opis krivičnog djela: Krivično djelo neprijavljivanja lica koja jatakuju sa odmetnicima i nedozvoljene trgovine.

U toku 1945. i 1946. g. znala za lica koja održavaju vezu sa odmetnicima, ali to nije prijavila narodnim vlastima. Od početka 1946. do 1948. god. u više navrata prodala raznim švercerima oko 50 kg. duvana.

Presuda objavljena: 30. III. 1950.

Postupak na sudu trajao: 10 dana

Presuda uručena: 4. IV. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 22. IV. 1950.

Presuda uručena: 12. VII. 1950. Povjereništvu unutrašnjih poslova G.N.O. Mostar

Žalba: optužena 7. IV. 1950. – Vrhovni sud Kž: 296/50, 22. IV. 1950., žalba djelomično uvažena i prvostepena presuda u osuđujućem dijelu preinačena.

Nova kazna: 18 (osamnaest) mjeseci popravnog rada

Predmet uzimali: 11. IV. 1950. Vrhovni sud, vraćen 8. V. 1950.

 

Red. br.: 10

Dan prijema: 3. V. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:435/49

Ime: Vasilj Perina Kristina zv. “Suzana“, časna sestra, r. 16. XII. 1917. g. u Međugorje, nastanjena u Mostaru

Optužena za krivično djelo: Čl. 3. tač. 8. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 6. VI. 1949. do 27. I. 1950.

Datum pretresa: 27. I. 1950.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 3. t. 8. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 1 (jedna) godina dana lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Krivično djelo pomaganja ilegalne terorističke organizacije.

U aprilu 1949. g. sa još dvije časne sestre dogovorila se i učestvovala u prenošenju 1 roto mašine od Mostara do Čapljine i predala je članovima ilegal. terorističke organizacije “Hrvatsko bratstvo naprijed”.

Datum objavljivanja presude: 27. I. 1950.

Postupak kod suda trajao: 24 dana

Presuda uručena: 31. I. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 27. I. 1950.

Presuda uručena: 10. II. 1950. Povjereništvu unutrašnjih poslova G.N.O. u Mostaru

Molba za pomilovanje: 3. II. 1950. osuđena. – Prezidij N.S.N.R. BiH br. 1189/50 od 13. IV. 1950. molba za pomilovanje nije uvažena.

Predmet uzimali: 21. II. 1950. Minist. pravosuđa, vraćen 27. IV. 1950.

 

Red. br.: 27

Dan prijema: 22. II. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:1224/50.

Ime: Božić pok. Tomislava Suzana – Tihomira, časna sestra, r. 8. XII. 1918. g. u Mostaru, nastanjena u samostan Virovitica

Optužena za krivično djelo: Čl. 3. t. 14. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 15. XI. do 5. XII. 1949. i od 5. XII. 1949. do 16. IX. 1950.

Datum pretresa: 4. III. 1950; 23. V. 1950.; 16. IX. 1950.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 9/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 2 (dvije) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Krivično djelo širenja neprijateljske propagande.

Od 1945. do 1949. g. održavala pismenu vezu sa ratnim zločincem Vendelin Vasilijom[1] koji se nalazi u Americi, te ga preko šifrovanih pisama obavještavala o hapšenju sveštenika i časnih sestara u našoj zemlji i t.d.

Datum objavljivanja presude: 4. III. 1950.

Postupak kod suda trajao: 10 dana

Presuda uručena: 9. III. 1950.

Žalba optužene: 4. VI. 1950. – Vrhovni sud Kž: 228/50, 31. III. 1950. žalba uvažena i prvostepena presuda o krivnji i kazni ukinuta.

Nova kazna: 16. IX. 1950. optužba odbijena, pošto je Oblasni javni tužilac odustao od optužnice.

Dan pravosnažnosti presude: 14. III. 1950. – 16. IX. 1950. izdat nalog Upravi Okružnog zatvora da se optužena pusti na slobodu.

Predmet uzimali: 21. III. 1950. Vrhovni sud, vraćen 13. IV. 1950.

– 10. VII. 1952. Grad. UDB-i Mostar.

 

Red. br.: 312

Dan prijema: 5. XI. 1949.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:367/49

Ime: Sučić Jakova Gašparina (Iva), časna sestra (provincijalka) r. 1905. u Grabovici sr. Duvno, nastanjena u Mostaru

Optužena za krivično djelo: Čl. 2. i čl. 3. t. 8. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 11. VI. do 14. VI. 1949. i 14. VI. do 23. XII. 1949.

Datum pretresa: 12. XI. 1949.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 3. tač. 8 Z.k.n.d.

Glavna kazna: 5 (pet) godina lišenja slobode sa prinudnim radom

Sporedna kazna: 2 (dvije) godine gubitka građanskih prava

Opis krivičnog djela: Krivično djelo ilegalnog terorističkog rada.

Saznavši za postojanje ilegalne terorističke organizacije “Hrvatsko bratstvo naprijed” i njene zadatke i ciljeve stupila u istu i pristala na njeno pomaganje te je kao provincijalka samostana u Mostaru predala za organizaciju 1 pisaću mašinu i 1 roto aparat kao i novčanu pomoć.

Datum objavljivanja presude: 13. XI. 1949.

Postupak kod suda trajao: 7 dana

Presuda uručena: 21. XI. 1949.

Dan pravosnažnosti presude: 23. XI. 1949.

Presuda uručena: 10. II. 1950. Povjereništvu unutrašnjih poslova G.N.O. u Mostaru.

Žalba: optužene: 21. XI. 1949. – 23. XI. 1949. Pismenim podneskom preko svoga branioca odustala od žalbe.

Molba za pomilovanje: 5. VI. 1952. osuđena. – Savezno Izvr. Vijeće pov. br. 1229/53 od 6. 9. 53. molba za pomilovanje nije uvažena.

 

Red. br. 312

Dan prijema: 5. XI. 1949.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:367/49

Ime: Anić pok. Nikole Salezija (Matilda), časna sestra, r. 1925. godine u Jare, nastanjena u Bijelo Polje srez Mostar

Optužena za krivično djelo: Čl. 2. i 3. t. 8 i čl. 9. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 14. VI. do 17. VI. 1949. i od 17. VI. 1949. do 23. XII. 49.

Datum pretresa: 12. XI. 1949.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 3. tač. 8. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 3 (tri) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Sporedna kazna: 2 (dvije) godine gubitka građanskih prava

Opis krivičnog djela: Krivično djelo ilegalnog terorističkog rada.

Saznavši za postojanje ilegalne terorističke organizacije “Hrvatsko bratstvo naprijed” i njene zadatke i ciljeve stupila u istu pristala na njeno pomaganje, te je tako kao časna sestra samostana u Mostaru sporazumila se sa Sučić Gašparinom prenijela u Čapljinu pisaću mašinu i roto aparat i predala rukovodstvu.

Datum objavljivanja presude: 13. XI. 1949.

Postupak kod suda trajao: 7 dana.

Presuda uručena: 21. XI. 1949.

Dan pravosnažnosti presude: 23. XI. 1949.

Presuda uručena: 10. II. 1950. Povjereništvu unutrašnjih poslova G.N.O. u Mostaru.

Žalba: Optužena 21. XI. 1949. – 23. XI. 1949. Pismenim podneskom preko svoga branioca odustala od žalbe.

Molba za pomilovanje: 18. IX. 1950. majka osuđene. – 31. XII. 1950. ukazom N.S. F.N.R.J. pomilovana i puštena na lobodu.

 

Red. br. 33

Dan prijema: 25. II. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:l026, 1202/49

Ime: Ćurić Antina Laurencija, časna sestra, r. 13. VII. 1906. u Konjicu, nastanjena u Bijelo Polje srez Mostar

Optužena za krivično djelo: Čl. 3. t. 14 i čl. 9/I. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 17. XI. do 24. XI. 1949. i od 24. XI. 49. do 20. III. 1950.

Datum pretresa: 11. III. 1950.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 3. t. 14. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 2 (dvije) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Krivično djelo pomaganje odmetnicima. U zimu 1945-1946. neutvrđenog datuma u samostanu časnih sestara u Bijelom Polju u društvu sa prvooptuženom [Prkačin Benita] primila jednu grupu odmetnika, dala im večeru i nekoliko dasaka radi prebacivanja preko rijeke Neretve.

Datum objavljivanja presude: 11. III. 1950.

Postupak kod suda trajao: 14 dana

Presuda uručena: 14. III. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 20. III. 1950.

Presuda uručena: 28. IV. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Molba za pomilovanje: 22. VIII. 1950. majka osuđene. – Prezidijum N.S.N.R. BiH br. 5170/50. od 10. XI. 1950. molba za pomilovanje nije uvažena.

 

Red. br. 35

Dan prijema: 25. II. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:1170/49

Ime: Vasilj Andrije Emilija, časna sestra, r. 14. III. 1918. g. u Međugorju, nastanjena u Bijelo Polje srez Mostar

Optužena za krivično djelo: Čl. 3. t. 14 i čl. 9/I. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 7. XI. do 11. XI. 1949. i od 11. XI. 49. do 21. III. 1950. g.

Datum pretresa: 11. III. 1950.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 9/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 1 (jedna) godina lišenja slobode sa prinudnim radom.

Opis krivičnog djela: Krivično djelo širenja neprijateljske propagande. Neustanovljenog dana i mjeseca, među časnim sestrama u Mostaru pričala razne viceve neprijateljskog karaktera, koji imaju za cilj nasilnog obaranja postojećeg uređenja u F.N.R.J.

Datum objavljivanja presude: 11. III. 1950.

Postupak kod suda trajao: 14 dana

Presuda uručena: 14. III. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 21. IV. 1950.

Presuda uručena: 5. IV. 1950. Ministarstvu unutarnjih poslova, III. upravi, Sarajevo

Predmet uzimali: 14. XI. 1950. Oblas. jav. tužioc, vratio 23. X. 1950.

 

Red. br.: 28

Dan prijema: 22. II. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:1201/49.

Ime: Babić Stojana Marija – Kornelija, časna sestra, r. 1910. g. u Rodoču, nastanjena u Bijelo Polje srez Mostar

Optužena za krivično djelo: Čl. 8/I. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 17. XI. do 24. XI. 1949. i od 24. XI. 49. do 29. III. 1950.

Datum pretresa: 14. III. 1950.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 8/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 1 (jedna) godina popravnog rada

Opis krivičnog djela: Kriv. djelo pomaganja jatakovanja sa odmetnicima. U jesen 1945. i u toku 1946. god. znala za lica koja održavaju vezu sa odmetnicima, a o tome nije obavijestila narodne vlasti.

Datum objavljivanja presude: 14. III. 1950.

Postupak kod suda trajao: 20 dana

Presuda uručena: 17. III. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 14. III. 1950.

Presuda uručena: 6. IV. 1950. Povjereništvu unutrašnjih poslova G.N.O. u Mostaru.

 

Red. br.: 33

Dan prijema: 25. II. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:l026,1202/49

Ime: Prkačin pok. Nikole Benita, časna sestra, r. 21. V. 1903. g. u Mostaru, nastanjena u Mostaru

Optužena za krivično djelo: Čl. 3. t. 14 i čl. 9/I. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 13. IX. do 22. IX. 1949. i od 22. IX. 1949. do 11. IV. 1950.

Datum pretresa: 11. III. 1950.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 3. tač. 14 i čl. 9/I. Z.k.n.d.

Glavna kazna: 3 (tri) godine lišenja slobode sa prinudnim radom

Opis krivičnog djela: Kriv. djelo pomaganja odmetnika i širenja neprijateljske propagande. U zimu 1945-46. neutvrđenog datuma primila u samostanu časnih sestara u Bijelom Polju jednu grupu odmetnika dala im večeru i nekoliko dasaka radi prebacivanja preko Neretve. Te u više navrata pred drugim licima vršila neprijateljsku propagandu protiv današnje vlasti.

Datum objavljivanja presude: 11. III. 1950.

Postupak kod suda trajao: 14 dana

Presuda uručena: 14. III. 1950.

Dan pravosnažnosti presude: 11. IV. 1950.

Presuda uručena: 28. IV. 1950. Ministarstvu unutrašnjih poslova u Sarajevu

Žalba: 20. III. 1950. optužena. – Vrhovni sud Kž: 233/50, 11. IV. 1950. žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

Molba za pomilovanje: 22. III. 1951. braća i sestre osuđene. – Prezidijum N.S.N.R. BiH br. 1723/51. od 24. V. 1951. molba za pomilovanje nije uvažena.

Predmet uzimali: 24. III. 1950. Vrhovni sud, vratio 27. IV. 1950.

– 14. X. 1950. Ministarstvo pravosuđa, vratilo 20. XI. 1950.

– 4. V. 1951. Ministarstvo pravosuđa, vratilo 5. VI. 1951.

– 14. III. 1952. Okružno javno tužioštvo Mostar, vratili 25. VII. 52.

 

Red. br.: 58

Dan prijema: 8. IV. 1950.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:1206/49

Ime: Dugandžić Perina Filomena, časna sestra, r. 15. II. 1908. u Čitluku, nastanjena u Virovitici, N.R. Hrvatska

Optužena za krivično djelo: Čl. 3. t. 14. Z.k.n.d.

U pritvoru od: 13. XI. do 25. XI. 1949. i od 25. XI. do 25. IV. 1950.

Datum pretresa: 25. IV. 1950.

[Spis ustupljen mjerodavnom Okružnom sudu u Osijeku.]

 

Zaključak

 

Iznoseći ove podatke ovim se radom čitatelju htjela skrenuti pažnja način djelovanja poslijeratnoga komunističkog režima u Jugoslaviji. Primjer mostarskoga Okružnog suda nije nikakva iznimka, nego su se slični sudski procesi vodili diljem tadašnje države, ali je Hercegovina ipak bila apostrofirana kao “najneprijateljskija pokrajina” u kojoj je Crkva komunističkim vlastodršcima davala najveći otpor. Štoviše, mnogi su od svećenika optuženi ne samo kao neprijatelji države i društvenoga uređenja neko i kao “neprijatelji naroda”. Na udaru represivnoga komunističkog režima došli su svi koje je netko htio optužiti, bez obzira na učinjeni “prekršaj”. S obzirom na broj optuženih i osuđenih svećenika, te onih koji su u Hercegovini u Drugom svjetskom ratu i nakon njega pobijeni, jasno se može iščitati da je komunistička vlast u toj državi Crkvu htjela obezglaviti, ako ne i potpuno zatrijeti. I ove optužbe i presude govore tomu u prilog.

 

Dodatak

 

Kompletni predmeti svećenika predani na čuvanje franjevačkom samostanu u Širokom Brijegu. Predao Arhiv Hrvatske Republike Herceg Bosne 1995. godine.

 

Burić, fra Didak, Ivana                      K: 74/50.
Brkić, fra Darinko                              K: 127/52.

Boras, don Aleksandar                      K: 51/59.
Ćosić, fra Mirko                                 Sud: 321/46.
Dragićević, fra Vinko                        B: 429/49.
Dugandžić, Ivan i ostali                     K: 312/49.
Grbavac, fra Karlo                             Kr: 1403/50.

Grgić, fra Arkanđeo                           Kž: 140/49.
Ivančić, fra Gaudencije                     K: 127/52.
Ivanković, fra Nikola                         Ko: 246/46.
Lovrić, fra Jakov                                K: 312/49.

Majić, don Andrija                            K: 21/59.
Petric, fra Svetozar                            K: 127/52.
Papac, don Mitar                               Sud: 128/46.

Nuić, fra Viktor                                 Ko: 572/46.

Rupčić, fra Ljudevit                          B: 57/52.

Romić, don Ante                               K: 137/51.

Ravlić, fra Krsto                                K: [?] Stojić, fra Drago                                K:127/52.
Šoljić, fra Andrija                              K: 87/50.
Vlašić, fra Ferdo                                K: 127/52.
Vukojević, fra Bosiljko                      K: 127/52.

Duvnjak, fra Dominik                        K: 9/49.
Zovko, fra Jozo                                  K: 91/81.
Zadro, fra Željko                               K: 12/52.

Zvonar, fra Smiljan i ostali                K: 127/52

 

 

Kompletni predmeti časnih sestara predani na čuvanje franjevačkom samostanu u Širokom Brijegu. Predao Arhiv Hrvatske Republike Herceg Bosne 1995. godine.

 

Barbarić, s. Celina                              K: 434/48.
Dugandžić, s. Veseljka                      Sud: 178/48.
Čuljak, s. Hijacinta                            K: 434/48.
Gagro, s. Mara                                   K: 449/48.

Marić, Berislava                                 K: 449/48.

Međugorac, s. Karmela – Janja           K: 434/48.
Prkačin, s. Benita                               B: 1026 i 1202/49.

Vučić, Angelika – Janja                      K: 434/48.

 

[1] Fra Vendelin Vasilj

Izvor: Crkva na kamenu