Dekret Kongregacije za katolički odgoj o kanonskom ustanovljenju Teološko-katehetskoga instituta u Mostaru

Foto: Cnak

MOSTAR/RIM – Kongregacija za katolički odgoj donijela je 22. veljače 2017. Dekret o kanonskom ustanovljenju Teološko-katehetskog instituta u Mostaru (dalje: TKIM) kao crkvene visokoškolske znanstveno-nastavne ustanove u poveznici s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (dalje: KBF). TKIM je tim Dekretom, u skladu s Naputkom Kongregacije o visokim učilištima (institutima) religijskih znanosti iz 2008. i Sporazumom o akademskoj odgovornosti i suradnji između Vrhbosanske nadbiskupije i Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije iz 2016., institucijski povezan s KBF-om koji za njega preuzima akademsku odgovornost, jamči mu akademsku razinu djelovanja i prikladnost postizanja akademskih ciljeva.

Kongregacija je također potvrdila i odobrila na pet godina Statut TKIM-a, njegov Plan i program trogodišnjega preddiplomskog i dvogodišnjega diplomskog teološko-katehetskoga i religijsko-pedagoškoga programa studija. Ona je tim činom uvrstila TKIM među visokoškolska crkvena učilišta Katoličke Crkve na kojima se provode sveučilišni studijski programi prvoga i drugoga ciklusa studija i stječu, u skladu s Bolonjskim procesom, akademske titule i diplome prvostupnika (bakalaureata) i magistra (master) religijske pedagogije i katehetike. Kongregacija je također time omogućila pokretljivost studenata TKIM-a i mogućnost njihova diplomskoga i poslijediplomskoga studija na crkvenim učilištima diljem Europe i svijeta. Dekret Kongregacije u tom pogledu predstavlja crkvenu visokoškolsku akreditaciju TKIM-a, njegov crkveni i javni sveučilišni akademski status, njegove znanstveno-nastavne programe i njihovu nastavnu provedbu na sveučilišnoj razini koja je temelj i njegova priznanja i akreditacije na visokoškolskom civilnom području. TKIM je ujedeno pravna osoba, upisana u Registar za Katoličku Crkvu kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, registriran je u županijskom sudu u Mostaru i u Upisniku mjerodavnoga županijskog ministarstva znanosti i obrazovanja u Mostaru. On je također, u skladu sa Statutom, otvoren mogućnostima povezivanja sa Sveučilištem u Mostaru, na temelju sporazuma.

TKIM ove godine obilježava 30. obljetnicu svoga osnutka i djelovanja. Osnovala ga je Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija dekretom biskupa msgr. Pavla Žanića, 7. rujna 1987., kao “područni odjel” Vrhbosanske katoličke teologije u Sarajevu s naslovom Teološki institut Mostar. Osnovan je najprije kao trogodišnji studij za teološku izobrazbu vjernika laika, imajući posebno u vidu zahtjeve Drugoga vatikanskoga koncila i potrebe mjesne Crkve za duhovnom i teološkom izobrazbom katoličkih laika. Nakon jednogodišnje zabrane rada, koju je naredio komunistički režim, i nakon demokratskih promjena koje su ubrzo nadošle, Institut je 1991. godine izradio prvi Statut koji su potpisali mostarski Biskup kao osnivač, Veliki kancelar i vrhbosanski nadbiskup, Rektor Vrhbosanske katoličke teologije i Predstojnik Instituta. Institut je tada usvojio četverogodišnji program studija prema četverogodišnjem sveučilišnom programu studija Katehetskoga instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji se dalje razvijao i prilagođavao crkvenim potrebama odnosno svrsi i potrebama visokoškolskoga teološko-katehetskog studija vjernika laika i redovnika. Njegov akademski ustroj i rad usklađivan je također s crkvenim dokumentima i civilnim visokoškolskim zakonodavstvom.

Nakon što je Kongregacija za katolički odgoj 2008. godine donijela Naputak o visokim učilištima (institutima) religijskih znanosti, Teološki institut mijenja svoj naziv u Teološko-katehetski institut u Mostaru i od akademske godine 2008./2009. počinje provoditi petogodišnji teološko-katehetski i religijsko-pedagoški programa studija u dva susljedna ciklusa: preddiplomski trogodišnji ciklus s diplomom prvostupnika (baccalareus) i dvogodišnji diplomski ciklus s diplomom magistra (master) religijske pedagogije i katehetike. Novi Plan i program studija u dva ciklusa donesen je akademske godine 2009./2010. Odmah se pristupilo i provođenju Naputka o kanonskom ustanovljenju TKIM-a, ali je proces dijelom usporen jer je Kongregacija za katolički odgoj, dekretom od 21. rujna 2009., osnovala Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, kojemu je tada bio “pridružen Teološki institut u Mostaru”. Nakon ulaska Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u puni sastav Univerziteta u Sarajevu, i donošenja njegova novoga Statuta, TKIM je od Kongregacije zatražio kanonsko utemeljenje u poveznici s KBF-om, koji je za njega preuzeo akademsku odgovornost, kako to podrobnije određuje i uređuje njezin Naputak.

Od osnutka TKIM-a do danas, na ovu visokoškolsku ustanovu bilo je upisano više od 600 studenata koji su dolazili iz svih dijelova i svih biskupija u BiH, a dijelom i iz Republike Hrvatske. Godišnje na TKIM-u predaje oko 25 sveučilišnih nastavnika. Četverogodišnji sveučilišni studij od 1994. do 2011. završilo je i diplomu profesora vjeronauka – diplomiranoga katehete stekla su 194 studenta, a diplomu magistra religijske pedagogije i katehetike, od 2012. do danas, steklo je 39 studenata.

DOKUMENTI KONGREGACIJE ZA KATOLIČKI ODGOJ

ODOBRENJE STATUTA TEOLOŠKO-KATEHETSKOG INSTITUTA U MOSTARU 

Br. 42/2017.

 

 

KONGREGACIJA  ZA  KATOLIČKI   ODGOJ

(CONGREGATIO DE STUDIORUM INSTITUTIS)

 

KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ (de Studiorum Institutis), pročitavši i ocijenivši Statut Visokoga učilišta religijskih znanosti [Teološko-katehetskog instituta] u gradu Mostaru, uspostavljenoga pod vlašću i vodstvom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, utvrdivši, prema odredbi Naputka o visokim učilištima [institutima] religijskih znanosti iste Kongregacije koji je objavljen 28. mjeseca lipnja godine Gospodnje 2008., da se Statut u svomu dvadeset i jednom članu određuje i uređuje, ovim ga potvrđuje i odobrava na petogodište radi pokusa, te onima na koje se odnosi nalaže da ga obdržavaju, opslužujući ostalo što po pravu treba opsluživati, unatoč svemu što bi bilo čemu i najmanje bilo protivno.

Dano u Rimu, u dvorima iste Kongregacije, dana 22. mjeseca veljače, na blagdan Katedre sv. Petra apostola, godine Gospodnje 2017.

Giuseppe kard. Versaldi

Pročelnik

+ A. Vincenzo Zani

Tajnik

 

 

USTANOVLJENJE TEOLOŠKO-KATEHETSKOG INSTITUTA U MOSTARU

Br. 42/2017. 

KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ

(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

 

KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ (de Studiorum Institutis), uzimajući u obzir zakonito predstavljen zahtjev uzoritoga i prečasnoga Vrhbosanskoga nadbiskupa metropolita, Velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; doznavši da je Visoko učilište religijskih znanosti [Teološko-katehetski institut], koje se nalazi u gradu Mostaru, prema odredbama koje je Sveta Stolica za ovakva Učilišta (Institute) izradila – uz potpunu akademsku odgovornost Vijeća spomenutoga Bogoslovnog fakulteta, zakonito uređeno, u prvom redu s obzirom na nastavnike i studijske programe, uvaživši rado molbe joj iznesene, isto 

VISOKO UČILIŠTE RELIGIJSKIH ZNANOSTI

smješteno u gradu Mostaru 

hrvatskim jezikom nazvano

“Teološki-katehetski institut u Mostaru”,

 

ovim Dekretom akademski ustanovljuje i ustanovljenim proglašava, te ga ujedno uspostavlja pod vlašću i vodstvom gore spomenutoga Bogoslovnog fakulteta, koji se sastoji iz prvoga i drugoga ciklusa, da akademske stupnjeve bakalaureata [prvostupnika] i magisterija [master] religijskih znanosti po istom Fakultetu mogu postizati oni studenti koji su trogodišnji i petogodišnji studijski program redovito odslušali, te sve pravne propise uspješno ispunili prema posebnim Statutima koje je ova Kongregacija odobrila.

Stoga je dužnost istoga Fakulteta trajno pratiti da se akademski položaj Instituta marljivo čuva i promiče, osobito s obzirom na kvalifikacije nastavnikâ i ozbiljnost studija, opslužujući ostalo što po pravu treba opsluživati, unatoč svemu što bi bilo čemu i najmanje bilo protivno.

Dano u Rimu, u dvorima iste Kongregacije, dana 22. mjeseca veljače, na blagdan Katedre sv. Petra apostola, Godine Gospodnje 2017.

 

Giuseppe kard. Versaldi

PROČELNIK

+ A. Vincenzo Zani

TAJNIK

 

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM